Reclamă

Cadrele didatice se vor putea titulariza pe jumătate de normă în anul școlar 2024 – 2025

Cadrele didatice se vor putea titulariza pe jumătate de normă în anul școlar 2024 – 2025. Acesta este un proiect de lege conform dispozițiilor art. 207 alin. (4) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, la nivelul uneia sau mai multor unități de învățământ preuniversitar.

O profesoară care stă la banca unei eleve și îi explică ceva
Consiliul de administrație al inspectoratului școlar poate constitui catedre vacante viabile din cel puţin o jumătate de normă didactică de predare / Shutterstock

Prevederea apare în proiectul cu Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plată cu ora a personalului didactic, pus în consultare publică de Ministerul Educației, potrivit edu.ro.

Cadrele didatice se vor putea titulariza pe jumătate de normă

Consiliul de administrație al inspectoratului școlar poate constitui catedre vacante viabile din cel puţin o jumătate de normă didactică de predare, conform proiectului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Art. 3 (1) Constituirea posturilor didactice de predare/catedrelor și încadrarea personalului didactic de predare într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică, inclusiv în structurile arondate unității se realizează pe baza prevederilor legale, respectiv a normativelor în vigoare privind constituirea formațiunilor de studiu, a proiectelor planurilor de școlarizare propuse de unitățile de învățământ după aprobarea acestora de inspectoratele școlare și a planurilor-cadru de învățământ în vigoare aprobate prin ordin al ministrului educației, în concordanță cu prevederile art. 207 din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, pentru un interval de timp de 40 de ore pe săptămâna.

Organizarea planului cadru de învățământ

(2) Numărul de ore pe săptămână aferente planurilor-cadru de învățământ pentru respectivul an școlar, stabilite între limite minime și maxime, se hotărăște de consiliul de administrație al unității de învățământ, astfel încât să se asigure încadrarea în bugetul alocat.

(3) Din numărul total de ore pe săptămâna calculate pe baza numărului de grupe/clase și a planurilor-cadru în vigoare, prin raportare la prevederile art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, se constituie, în ordine:

a) posturi didactice de predare/catedre complete pe discipline de studiu din ore la o singură disciplină;
b) catedre complete din ore la două sau mai multe discipline; c) catedre incomplete din ore la o singură disciplină;
d) catedre incomplete din ore la două sau mai multe discipline.

(4) Pe posturile didactice de predare/catedrele constituite se încadrează cadrele didactice titulare, în conformitate cu documentele de numire/transfer/repartizare și celelalte prevederi legale privind încadrarea personalului didactic titular în învățământul preuniversitar.

Reclamă

(5) În etapa de încadrare a personalului didactic de predare titular, cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar, care beneficiază de rezervarea postului didactic de predare/catedrei în baza prevederilor art. 184 alin. (1) și (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, pot fi încadrate pe posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare și care au fost rezervate, la cerere, doar în regim de plata cu ora, până la cel mult jumătate din numărul de ore pe săptămâna dintr-o normă didactică de predare. Numărul de ore pentru încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic titular numit în funcții de conducere, de îndrumare și control în învățământul preuniversitar se stabilește de consiliul de administrație al ISJ/ISMB.

Ce se întâmplă după aplicarea procedurilor în care cadrele didatice se vor putea titulariza pe jumătate de normă

(6) După aplicarea procedurilor prevăzute la alin. (1)-(5), se stabilesc:

a) posturile didactice de predare/catedrele complete și incomplete care vor avea statutul rezervat în baza prevederilor art. 184, art. 221 alin. (1) și art. 227 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;

b) posturile didactice de predare/catedrele rezultate în urmă reducerii normei didactice de predare cu 2 ore săptămânal, la cerere, a personalului didactic titular cu o vechime în învățământ de peste 15 de ani și cu gradul didactic I, conform art. 207 alin. (11) și (12) din Legea nr. 198/2023, respectiv cu 4 ore săptămânal pentru cadrele didactice care au dobândit gradul didactic I sau titlul de profesor emerit și care desfășoară activitate de mentorat, conform art. 207 alin. (4) lit. e) și g) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

(7) La grupele/clasele din învățământul preșcolar/primar cu predare în limbile minorităților naționale, în situația în care numărul efectiv de ore pe săptămâna de predare-învățare-evaluare pe care educatoarea /învățătorul /institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar le desfășoară efectiv cu elevii în clasa depășește numărul minim de ore pe săptămâna, prevăzut în planurile-cadru de învățământ de la clasele cu predare în limba română, inclusiv cele opționale, în conformitate cu prevederile art. 208 alin. (5) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, respectivele ore sunt normate în posturi vacanțe corespunzătoare gradului didactic și vechimii în învățământ cu cele ale cadrului didactic care efectuează orele la clasa și se atribuie în regim de plata cu ora, pe baza de contract individual de muncă în regim de plata cu ora, separat de cel încheiat pentru funcția de baza.

Cum se atribuie posturile vacante

(8) Posturile didactice de predare/catedrele vacanțe rămase după încadrarea cadrelor didactice titulare se atribuie astfel:
a) cadrelor didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învățământ, repartizate începând cu 1 septembrie 2012 pe posturi didactice/catedre vacanțe publicate pentru angajare pe perioada nedeterminată și care nu au acumulat de la dată angajării o vechime efectivă la catedră mai mare de 6 ani, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă și de rezervare a postului didactic/catedrei în baza prevederilor legale;

b) cadrelor didactice debutante repartizate pe posturi didactice de predare/catedre în baza prevederilor art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sesiunea 2018. Li se poate asigura cel puțin jumătate de normă didactică de predare, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.

(9) Prevederile de la alin. (8) lit. a) se aplică până în anul școlar 2027-2028 inclusiv. Prevederile de la alin. (8) lit. b) se aplică doar pentru anul școlar 2024-2025.

Contractele de muncă și fișa postului

(10) Contractele individuale de muncă încheiate pe durata nedeterminată sau determinată, aferente posturilor didactice de predare/catedrelor ocupate, conform modelului prevăzut în anexă la Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar, sunt însoțite în mod obligatoriu de fișa postului, în care se precizează orele de predare și celelalte activități prevăzute la art. 207 alin. (1) și (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, după caz, pentru un interval de timp de 40 de ore pe săptămâna. În cazul posturilor didactice de predare/catedrelor pentru care s-a aprobat degrevarea de normă didactică, potrivit art. 208 alin. (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, în locul orelor de predare degrevate şi a unei părţi din celelalte activități prevăzute la art. 207 alin. (1) și (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, după caz, sunt trecute activităţi specifice, în conformitate cu definiția prevăzută la punctul 22 din anexă la Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, până la completarea unui număr de 40 de ore pe săptămână.

Art. 4 Dacă în urmă atribuirii unui număr minim de clase cu orele aferente unui cadru didactic titular, cadru didactic debutant prevăzut la art. 3 alin. (8) sau cadru didactic angajat pe durata viabilității postului didactic/catedrei, rezultă o depășire a normei didactice de predare stabilită conform art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, aceste ore se normeaza într-un post didactic de predare vacant și se atribuie aceluiași cadru didactic, salarizandu-se în regim de plata cu ora, potrivit calificării, gradului didactic și vechimii în învățământ ale acestuia.

Cadre didactice din alte state

Art. 5 (1) Din posturile didactice de predare/catedrele vacanțe/rezervate, rămase după încadrarea personalului didactic de predare conform art. 3 și 4, se asigură rezervarea posturilor didactice de predare/catedrelor pentru cadrele didactice din alte state, în baza acordurilor bilaterale interguvernamentale și interministeriale, în vigoare, încheiate de România cu respectivele state sau în baza unor acorduri interinstituționale încheiate între organizații nonguvernamentale din state în care limba modernă care face obiectul acordului este limba oficială, care au avizul serviciilor cultural – educative ale ambasadelor și al inspectoratelor școlare din județele pe rază cărora se află unitățile de învățământ cu program bilingv.

(2) Soluționarea reducerilor de activitate la nivelul unității de învățământ și ocuparea posturilor didactice de predare/catedrele vacanțe/rezervate se realizează în conformitate cu prevederile metodologice elaborate de Ministerul Educației.

(3) Completarea normei didactice de predare a unui cadru didactic titular cuore din activități prevăzute la art. 207 alin. (1) lit. c) sau f) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, după caz, se realizează doar în situația în care acestuia nu i se poate asigura, la nivelul județului/municipiului
București, normă didactică de predare, conform prevederilor art. 208 alin. (1) și (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

(4) După asigurarea normelor didactice de predare cadrelor didactice titulare și a celor debutante prevăzute la art. 3 alin. (8), în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, după soluționarea, la nivelul unităților, a întregirilor și a completărilor de normă didactică de predare pentru cadrele didactice titulare și a celor debutante prevăzute la art. 3 alin. (8), se încadrează după aceleași proceduri cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziilor de repartizare pe posturi didactice/catedre.

Cum se organizează scoaterea la concurs a posturilor

(5) Întregirea și completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, la nivelul unităților de învățământ în care sunt angajate, precum și menținerea în activitate a personalului didactic, că titular, la cerere, în funcția didactică, peste vârstă de pensionare se realizează în conformitate cu prevederile metodologice elaborate de Ministerul Educației.

Art. 6 (1) Posturile vacanțe/rezervate rămase după finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 3-5 se gestionează la nivelul ISJ/ISMB în vederea ocupării acestora în etapele mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în conformitate cu prevederile metodologice elaborate de Ministerul Educației.

(2) În vederea ocupării prin concurs național, consiliul de administrație al ISJ/ISMB poate constitui catedre vacanțe viabile, conform art. 2 alin. (4), din cel puțîn o jumătate de normă didactică de predare, potrivit dispozițiilor art. 207 alin. (4) din Legea nr. 128/2023, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul uneia sau mai multor unități de învățământ preuniversitar”.

Reclamă
Recomandări DePărinți.ro
1
O femeie însărcinată, în patru ipostaze diferite, îmbrăcată cu bluză portocalie și pantaloni roz.
Câte luni înseamnă săptămânile de sarcină. Descoperă etapele prin care vei trece tu și bebelușul tău
Ai rămas însărcinată și ai început documentarea cu privire la evoluția sarcinii și a bebelușului? Descoperă din acest articol câte luni înseamnă săptămânile de sarcină și cum se împarte această perioadă în trimestre. Cu fiecare......
Câte luni înseamnă săptămânile de sarcină. Descoperă etapele prin care vei trece tu și bebelușul tău
2
Femeie care aspiră covorul iar câinele stă lângă ea
Cum scăpăm de purici: remedii simple
Dacă te-ai pricopsit cu musafiri nepoftiți precum puricii, ai la îndemână câteva remedii pe care le poți folosi pentru a scăpa de ei. Începe cu aspirarea întregii case, cu spălarea lenjeriilor de pat, dar și cu aplicarea unor remedii......
Cum scăpăm de purici: remedii simple
3
Femeie însărcinată, îmbrăcată într-un pulover galben, în travaliu, care își ține mâinile pe burtă și sta în mașină, în dreapta, iar soțul ei, care poartă ochelari și este îmbrăcat cu o bluză albă și jeanși și ăși ține mâinile în cap, ilustrând 5 semne că ți s-a rupt apa
5 semne că ți s-a rupt apa și ce să faci când se întâmplă asta
Pe măsură ce se apropie momentul nașterii, trebuie să fii atentă la semnele pe care ți le oferă corpul. Acest lucru te ajută să știi când să mergi la spital. Pe lângă contracții, care sunt din ce în ce mai dese și dureroase, un alt......
5 semne că ți s-a rupt apa și ce să faci când se întâmplă asta
4
Femeie însărcinată cu tricou bleu si bluza ridicată, lăsând să se vadă burta, cu o mână cu care își atinge burta și ân cealaltă ține un ceas
Calculatorul de sarcină. Tot ce trebuie să știi despre el
Dacă ai făcut un test de sarcină și a ieșit pozitiv, cel mai probabil, până vei ajunge la medic, vei dori să afli puțin mai multe despre ce se întâmplă în continuare. Pentru asta poți consulta calculatorul de sarcină, care te ajută......
Calculatorul de sarcină. Tot ce trebuie să știi despre el
5
Femeie însărcinată, îmbrăcată cu o bluză mov și pantaloni albi, care stă în living, având în spate un televizor, puțin aplecată, ținând o mână pe spate și una sub burtă, ilustrând înțepăturile vaginale în sarcină
Înțepăturile vaginale în sarcină. Care sunt cauzele acestora și când să discuți cu un medic
Atunci când te apropii de sfârșitul sarcinii, te poți confrunta cu diferite tipuri de simptome, mai mult sau mai puțin ciudate. De exemplu, la un moment dat, poți simți o înțepătură fulgerătoare în vagin, care durează mai puțin de un......
Înțepăturile vaginale în sarcină. Care sunt cauzele acestora și când să discuți cu un medic
Parteneri
Cele mai noi
Un băiețel care ține în mână două jumătăți de scmohine
23 iulie, 07:13
Când poți introduce smochinele în alimentația copilului. Sfaturi simple și utile pentru diversificare
Când poți introduce smochinele în alimentația copilului. Sfaturi simple și utile pentru diversificare
Două mame cu doi copii se joacă pe terasă cu copiii
22 iulie, 09:58
Cum să protejezi copilul de caniculă
Cum să protejezi copilul de caniculă
Un bebeluș care stă la măsuță și consumă bucăți mici de caise
22 iulie, 09:56
Când poți introduce caisele în alimentația copilului tău. Sfaturi utile pentru diversificarea alimentației
Când poți introduce caisele în alimentația copilului tău. Sfaturi utile pentru diversificarea alimentației
Bebeluș stă pe pat cu degetul în gură, iar pe față are dermatită
21 iulie, 09:39
Dermatita de contact: cauze, simptome, tratament
Dermatita de contact: cauze, simptome, tratament
Un băiețel care mânâncă mai multe jumătăți de piersici
21 iulie, 09:37
Când poți introduce piersicile în alimentația copilului tău. Care este cel mai sigur moment pentru aceste fructe
Când poți introduce piersicile în alimentația copilului tău. Care este cel mai sigur moment pentru aceste fructe
Copil stă și se uită pe geamul trenului
20 iulie, 07:37
Transformă călătoria cu trenul cu copilul într-o experiență plăcută
Transformă călătoria cu trenul cu copilul într-o experiență plăcută
Închide